Không cần nhiều kỹ năng
An toàn thấp
Lợi nhuận thấp
Giam vốn từ 2 - 6 tháng
Thích hợp cho người mới Không nên tham gia

Tìm hiểu về Lending

Cần kiến thức cơ bản
Mức độ rủi ro trung bình
Lợi nhuận trung bình - cao
Giam vốn từ 1 - 3 tháng
Phải có quỹ thời gian rộng rãi

Dành cho người mới

Cần nhiều kiến thức
Độ rủi ro tỉ lệ nghịch với kiến thức
Lợi nhuận không cố định
Không bị chôn vốn quá lâu
Thích hợp cho dân chuyên nghiệp

Đang cập nhật


[/row]